KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bu bilgilendirmenin amacı DONUK FIRINCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş (Şirket) işyerlerini ve eklentilerini ziyaretiniz sırasında elde edilen kişisel verilerle ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirerek sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmektir.

Ziyaretçilerin kişisel verileri güvenlik, görüşülecek kişileri ve görüşme konularını ve ziyaretin sebebini tespit amacıyla ve işyerine ve eklentilerine giriş çıkış, işyeri düzeni ve disiplini ve iş sağlığı ve güvenliğini takip ve tesis etmek ve güvenlik amacıyla toplanmaktadır.

Şirket’in işbu Bilgilendirme metninde yaptığı güncelleme ve değişiklikler işyerleri ve eklentilerine asıldığı veya görünür yerlere uygun araçlarla konulduğu tarihten itibaren geçerli olacaktır.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak DONUK FIRINCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Toplanan Kişisel Veriler

Şirket, aşağıda belirtilen metotlarla Ziyaretçilerden işyeri ve eklentileri ile mağazalardaki faaliyetleri ile ilgili olarak çeşitli veriler toplamaktadır.

İşbu başlık altında, Şirket tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Bilgilendirme kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır:

Ziyaretçinin Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyad, gerektiği takdirde cep telefonu, gerektiği takdirde e-posta adresi, çalıştığı kurum ve ünvanı, gerektiği takdirde iş kartviziti

İşyeri ve Eklentilerine Erişim Bilgileri: İşyeri ve eklentilerine giriş çıkış için ziyaretçilere tevdi edilen giriş çıkış kartları ve bu kartlarla giriş-çıkış turnikelerine giriş çıkış bilgileri

Kamera Görüntüleri: İşyeri ve eklentilerinde güvenlik amaçlı olarak tesis edilmiş olunan kameralarla alınan kayıtlar

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşbu Bilgilendirme’de yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir:

Ziyaretçinin Ad ve İletişim Bilgileri:Ziyaret edilen kişiye veya birime haber vermek, ziyaretin doğrulanmasını sağlamak, ziyaretin hangi kişi veya birimle ilişkili olduğunun belirlenememesi durumunda bu belirlemeyi sağlamak, gerektiğinde ilgili kişilere bilgi verebilmek, güvenlik.

İşyeri ve Eklentilerine Erişim Bilgileri:İşyeri ve eklentilerine giriş çıkış erişim yetkilendirmesini sağlayabilmek, güvenlik,

Kamera Görüntüleri:Güvenlik, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket, kişisel verileri işyeri ve eklentilerindeki ziyaret edilen kişi ile, giriş ve çıkıştan sorumlu olan bina yönetimi ve güvenlik şirketi ile, turnike sistemini işleten şirket ile, gerektiğinde kamera sistemini kuran şirket ile, güvenlik ile bağlantılı olarak polis, jandarma ve diğer güvenlik görevlileri ile ve idari organlar ve yargı mercileri ile paylaşacaktır.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket, kişisel verileri işyeri ve eklentilerine girişlerdeki turnikeler, güvenlik kameraları ve sekreterya bankolarındaki ziyaretçi kaydı ile toplayacak ve işleyecektir. Şirket verileri toplarken meşru menfaat ve sözleşmenin ifası hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
 • öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
 • yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
 • şlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yokisteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilereisteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
 • aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
 • talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;
a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
d) Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, veri sorumlusu olarak DONUK FIRINCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Yukarı Dudullu Mah., 2. Cadde Organize Sanayi Bölgesi No:23, 34775 Ümraniye/İstanbul adresine verebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@donukfirincilik.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı donukfirincilik@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.